NVIDIA GRID 14.0 (510.47.03-511.65)全系列官方驱动镜像下载

NVIDIA GRID 14.0(510.47.03-511.65)版本驱动发布于2022年02月02日

包含文件清单:
GRID DriversGRID Drivers
NVIDIA-GRID-vSphere-6.5-510.47.03-511.65.zip
NVIDIA-GRID-vSphere-6.7-510.47.03-511.65.zip
NVIDIA-GRID-vSphere-7.0-510.47.03-511.65.zip
NVIDIA-GRID-XenServer-7.1-510.47.03-511.65.zip
NVIDIA-GRID-CitrixHypervisor-8.2-510.47.03-511.65.zip
NVIDIA-GRID-Windows-510.47.03-511.65.zip (support Windows 2016、2019、2022)
NVIDIA-GRID-RHEL-8.5-510.47.03-511.65.zip
NVIDIA-GRID-RHEL-7.9-510.47.03-511.65.zip

License server:
NVIDIA-ls-linux-2022.02-2022.02.0.30886060.zip
NVIDIA-ls-windows-2022.02-2022.02.0.30886060.zip

支持显卡型号:
A2
A10
A16
A307, A30X7
A406, A1007, A100X7
M6, M10, M60
P4, P6, P40, P100, P100 12GB
T4
V100
RTX A50006
RTX A60006
RTX 6000, RTX 6000 passive, RTX 8000, RTX 8000 passive6

相关文件下载地址将以下链接复制到浏览器的地址栏上回车打开):
链接:https://pan.baidu.com/s/1fNiM7QpgAC680hpWmLGVBg?pwd=i21j
提取码:i21j

 

相关官方说明文档:
https://docs.nvidia.com/grid/
https://docs.nvidia.com/grid/14.0/product-support-matrix/index.html


Citrix虚拟化 » NVIDIA GRID 14.0 (510.47.03-511.65)全系列官方驱动镜像下载

想起夕阳下的奔跑,那是我逝去的青春

立即查看 了解详情